ขยายเวลา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Download >>>ใบสมัคร <<<
Download >>>ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น <<<
Download >>>หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร <<<

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2557
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที่                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางสาวธัญวรัตน์ สุวรรณะ การเงิน
2 นางกัลยา ตันมณี การบัญช่ี
3 นางสาวกุสุมา ดำพิทักษ์ การบัญชี
4 นางสาวกันธิชา ทองพูล การจัดการ
5 นางปฏิมา ถนิมกาญจน์ การจัดการ
6 นายรังสรรค์ สุวรรณหงศ์ ระบบสารสนเทศ
7 นางสุภาพร คูพิมาย ระบบสารสนเทศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์

 

 

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2554
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที่                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางนิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ เศรษฐศาสตร์
2 นายณัทณรงค์ จตุรัส ระบบสารสนเทศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2555
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางนาถรพี ชัยมงคล เศรษฐศาสตร์
2 นางสุดาพร กุณฑลบุตร ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 นางเนตร์พัณณา ยาวิราช การจัดการ
4 นางนุชจรี พิเชฐกุล การบัญชี
5 นางสุภา ทองคง การเงิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2556
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข การบัญชี
2 นายศรากุล สุโคตรพรหมมี ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 นางสาวปิยฉัตร บูระวัฒน์ การจัดการ
4 นายธนาวัฒน์เดช ธีระพัฒน์สกุล การจัดการ
5 นางสาววาสนา ศิลป์รุ่งธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ
6 นายอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ การจัดการ
7 นายมะดาโอะ สุหลง การจัดการ
หัวข้อวิทยานิพนธ์

 

 

อบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรม Endnote

อบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรม Endnote
ให้กับนักศึกษาป.เอก รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555