กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 รายนางสาวกุสุมา ดำพิทักษ์

กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 รายนางสาวกันธิชา ทองพูล

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 2 รายนายชนาสิน ธาราพิตร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นางสุภาพร คูพิมาย

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ)

ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Download >>>ใบสมัคร <<<
Download >>>ข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น <<<
Download >>>หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร <<<

 

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นายสมศักดิ์ จินตวัฒนกุล

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2554
 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที่                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางนิช์ชกรณ์ ตันติวณิชชานนท์ เศรษฐศาสตร์
2 นายณัทณรงค์ จตุรัส ระบบสารสนเทศ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2555
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางนาถรพี ชัยมงคล เศรษฐศาสตร์
2 นางสุดาพร กุณฑลบุตร ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 นางเนตร์พัณณา ยาวิราช การจัดการ
4 นางนุชจรี พิเชฐกุล การบัญชี
5 นางสุภา ทองคง การเงิน
หัวข้อวิทยานิพนธ์
รายนามผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาเอก
ประจำปีการศึกษา  2556
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ลำดับที                         ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชาเอก
1 นางศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข การบัญชี
2 นายศรากุล สุโคตรพรหมมี ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 นางสาวปิยฉัตร บูระวัฒน์ การจัดการ
4 นายธนาวัฒน์เดช ธีระพัฒน์สกุล การจัดการ
5 นางสาววาสนา ศิลป์รุ่งธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ
6 นาายอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์ การจัดการ
7 นายมะดาโอะ สุหลง การจัดการ
หัวข้อวิทยานิพนธ์

 

 

กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 3

ประกาศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 3 (Doctoral Dissertation 3)

โครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
ขอแจ้งกำหนดการสอบดุษฎีนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
รายละเอียดดังนี้

รายนางกัลยา ตันมณี รหัสนักศึกษา 125190504003-4 นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี สอบวิทยานิพนธ์ 3 เรื่อง AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF THE RALATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE VALUE
ในวันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 16.30.-18.30 น.
ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 4 ชั้น 4