กำหนดการสอบวิทยานิพนธ์ 1 (Doctoral Dissertation 1)

การประชุมวิชาการระดับชาติ (TBEC ครั้งที่ 1)

รายนามผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก

อบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรม Endnote

อบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรม Endnote
ให้กับนักศึกษาป.เอก รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555

อบรมการใช้โปรแกรม Endnote

กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่

สายสัมพันธ์น้องพี่
ปริญญาเอก 2553
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553 ห้อง 54901

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
เข้าศึกษาวิชาโครงการระหว่างประเทศ
ณ De Montfort University – Leicester, UK สหราชอาณาจักร
ระหว่างวันที่ 7 – 14 กันยายน 2552
โดยอธิการบดี และ คณบดี เข้าร่วมบรรยาย